Objavljen Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve

općine/gradove sa područja Hercegbosanske županije da je dana 24. kolovoza 2021. godine objavilo

Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije.

Za realizaciju ovog Programa osigurana su sredstva u iznosu od 800.000,00 KM.

Navedena sredstva su namijenjena za sufinanciranje projekata iz oblasti vodoprivrede, sukladno

članku 10. Zakona o vodama Hercegbosanske županije (''Narodne novine Hercegbosanske županije'',

broj: 8/15) i to za projekte poboljšanja stanja u oblasti upravljanja vodama, sufinanciranje izgradnje i

održavanja vodnih objekata kao što su:

 Zaštitni objekti na vodotocima koji pripadaju površinskim vodama II. kategorije - nasipi,

obaloutvrde, uređena korita vodotoka, odvodni kanali, obodni (lateralni) kanali za zaštitu od

vanjskih voda, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije, crpne stanice za

obranu od poplava i drugi pripadajući objektu, kao i objekti za zaštitu od erozije i bujica i

uređena korita vodotoka u urbanim područjima na površinskim vodama I. kategorije.

 Objekti za odvodnjavanje - osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža, crpne stanice za

odvodnjavanje i drugi pripadajući objekti.

 Vodni objekti za korištenje voda za: - vodoopskrbu ( izuzev za opću upotrebu voda) - brane i

akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za

pročišćavanje vode za piće, vodospreme i cjevovodi i drugi pripadajući objekti, -

navodnjavanje – brane, akumulacije-lokve i pojilišta, dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne

građevine, crpne stanice, ustave, dovodna i razvodna mreža i drugi pripadajući objekti.

 Vodni objekti za zaštitu voda od zagađivanja - kolektori za prijem i transport otpadnih voda,

postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijamnik i drugi pripadajući objekti i

oprema, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz poslove upravljanja vodama (izrada tehničke

dokumentacije, podloga za izdavanje koncesija i dr.).

Korisnici sredstava planiranih prema ovom Programu su jedinice lokalne samouprave (općina/i grad)

sa područja Hercegbosanske županije.

Realizacijom ovog Programa odnosno sufinanciranjem projekata iz oblasti vodoprivrede očekuje se

unaprjeđene vodoprivredne infrastrukture i poboljšanje stanja u oblasti upravljanja vodama jedinice

lokalne samouprave (općina/grad) sa područja Hercegbosanske županije.

Tekst Javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području

Hercegbosanske županije i Obrazac za prijavu projekta/programa na Javni poziv možete preuzeti na

sljedećoj poveznici http://www.vladahbz.com/javni-pozivi/

 

Slika bannera nedostaje