Odluka o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika a program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021.godine“ za entitet Federacija Bosne i Hercegovine i Distrikt Brčko

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05), a u vezi sa objavljenim Javnim pozivom za program pomoći održivog povratka „Podrškazapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u period 2020. i 2021.godine“, broj: 03-36-2-334-1/19od 09.12.2019. godine, u skladu sa Procedurama za izbor korisnika za „Program podrškezapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021.godine“, broj: 03-36-2-334-2/19 od12.12.2019, na prijedlog Komisije za razmatranje prijava po Javnom pozivu, imenovane Rješenjem ministra, broj: 03-36-2-334-3/19 od 12.12.2019.godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, donosi


ODLUKU O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021.godine“ za entitet Federacija Bosne i Hercegovine i Distrikt Brčko

I

Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći na osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i

posebnih kriterija, odnosno ukupnog broja bodova.

II

Rang lista potencijalnih korisnika pomoći koji ispunjavaju opće kriterije iz Javnog poziva raspoređenih prema

kantonima, općinama i programima pomoći kako slijedi:


Odluka_preliminarnapoljoprivreda.pdfbuba_123.jpg

 

Slika bannera nedostaje