Srednja škola "Kupres" raspisuje natječaj za nastavnika njemačkog jezika

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOsNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

K U P R E S

Ur. Broj: 02-38-25/19

Kupres:15. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 35. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj: 1/12 i 1/14),te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Srednje škole „Kupres“, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj: 06-01-34-1894/18, od 9. siječnja 2019. godine, Školski odbor Srednje škole „Kupres“u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

Za izbor kandidata na radna mjesta:

Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, 16 sati tjedno, do povratka djelatnice sa porodiljskog dopusta, a najduže do kraja nastavne 2018./2019. godine

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

VSS-profesor njemačkog jezika i književnosti i magistar njemačkog jezika i književnosti.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

- životopisa,

- rodnog lista,

- uvjerenja o državljanstvu,

- diplome o potrebnoj stručnoj spremi,

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),

- uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),

- uvjerenja o radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),

- potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,

- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca i

- uvjerenje o braniteljskom statusu.

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom uzet će se i u obzir vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj kovertis naznakom “za natječaj”, na adresu:Srednja škola „Kupres“, Splitska 4. 80320 Kupres.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.ba,na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor škole


srednja_skola_kupres.jpg


 

Slika bannera nedostaje